• KRYTERIA  PRZYJĘĆ

      

     1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
     2. Przy przyjęciu do poszczególnych typów szkół, weźmiemy pod uwagę sumę uzyskanych przez ucznia punktów.
     3. Punkty naliczamy w następujący sposób:

            - suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 200, w tym:

             * wynik egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, max 100 pkt.,

             * oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki oraz:

     LO:

     Klasa mundurowa                          - język obcy, fizyka

     klasa matematyczno – fizyczna   - język obcy, fizyka

     klasa biologiczno – chemiczna    - język obcy, biologia, chemia

     klasa językowa                               - język obcy, geografia

     klasa uniwersytecka                      - język obcy, historia

      

     Technikum:

     technik informatyk                           - język obcy, informatyka

     technik ekonomista                          - język obcy, informatyka

     technik fotografii i multimediów   - język obcy, informatyka

      

     Branżowa Szkoła I Stopnia          - język obcy, informatyka

      

     oraz:

     - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

     - finalista/laureat w konkursach i olimpiadach,

     - osiągnięcia sportowe i artystyczne.

      

     W postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020 obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:  

      

     ocena

     punkty

     celujący

     18

     bardzo dobry

     17

     dobry

     14

     dostateczny

     8

     dopuszczający

     2

      

      

     JĘZYKI OBCE NAUCZANE W ZSP:                 - język angielski; język niemiecki